Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

start wo nami to smy my projekty bajki kreatiwita šulerjow jutry wobrazy dohodowny koncert kolesowarske pruwowanje wobrazy zwonka šule jutry 2015 projekty 4. lêtnik poskitki šule informacije kontakt nowina Schulzeitung 

projekty

Što je lubosć?Štwórtk, 22. wulkeho róžka 2015 přewjedźechu šulerjo lětnika 4/1 projekt k temje “Što je lubosć?”, kotryž knjeni Pröhlowa z Dźěćaceje a młodźinskeje syće z Biskopic přewjedźe. Hižo do projekta běchu holcy taflowy wobraz k tutej temje wuhotowali. Wšitcy pak tež prašenja na cedlki napisachu. Na započatku mjenowachu šulerjo, kak woni lubosć začuwaja a koho rady maja. Potom knjeni Pröhlowa šulerjam pokaza, hdźe móžeš wšudźe swój puls měrić. To hnydom wšitcy sami, ale tež pola partnera wuspytachu. Tež pukotanje wutroby słyšachu. Po tym rěčachu wo puberće. Na wulke łopjeno, kotryž na špundowanju ležeše, hólcy a holcy wobrysy čłowjeka narysowachu. W skupinskim dźěle organy přirysowachu, kotryž so w času wuwića přeměnja. Šulerjo potom swoje dźěła wuhódnoćichu. Tež wšelakore pantomimiske hry pospytachu. Šulerjam je so tutón projekt lubił. B. MłynkowaSerbska zakładna šula RalbicySorbische Grundschule Ralbitz