Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

start wo nami to smy my projekty bajki kreatiwita šulerjow jutry wobrazy dohodowny koncert kolesowarske pruwowanje wobrazy zwonka šule jutry 2015 projekty 4. lêtnik poskitki šule informacije kontakt nowina Schulzeitung 

to smy my

Z kotrych wjeskow pochadźeja šulerjo do zakładneje šule?

Ralbicy, Konjecy, Šunow, Sulšecy, Salow, Koćina, Hózk, Rachlow, Tradow, Ćisk, Dubrjenk, Smjerdźaca, Łazk, Róžant, Sernjany, Koslow, Šěšow, Rakecy, Nowoslicy, Trupin, Kamjenej, Komorow, Kamjenc, Njeswačidło, Kulow, WojerecySerbska zakładna šula RalbicySorbische Grundschule Ralbitz